Search Results

Name Position Phone Dept Email Room
Dan Zhang PhD Student 713-743-4855 Accountancy & Taxation dzhang5@uh.edu 390N
Yan Zhang PhD Student Accountancy & Taxation
Zhe Zhang PhD Student 713-743-4579 Marketing & Entrepreneurship zhezhang@bauer.uh.edu 385N
Yuping Zhao Assistant Professor 713-743-2166 Accountancy & Taxation zhao@bauer.uh.edu 390E MH
Carlos Zurita PhD Student 713-743-4766 Finance czurita@uh.edu 230J